Privatvisum

Privatvisum

Vigtigt at vide

Almindeligt privatvisum udstedes til statsborgere i Danmark og andre lande og statsløse borgere som rejser til Den Russiske Føderation på privatbesøg på grundlag af:

 1. En invitation fra Ruslands Føderale Migrationstjeneste (FMS af Rusland) på anmodning fra en russisk statsborger eller en udenlandsk statsborger, der har fået opholdstilladelse i Den Russiske Føderation eller af en juridisk person;
 2. En skriftlig anmodning fra en russisk statsborger til den Ansvarlige person på Konsulatafdelingen om udstedelse af visum til den russiske statsborgers familiemedlemmer, der er udenlandske statsborgere og rejser sammen med ham eller hende til den Russiske Føderation;
 3. Et privat visum kan også være udstedt I forbindelse med nødvendigheden af adgang til Den Russiske Føderation i tilfælde af akut behandling eller alvorlig sygdom eller dødsfald af en nær slægtning med forevisning af skriftlig dokumentation, som er bevis på nødvendigeden af akut lægebehandling, eller en alvorlig sygdom and en nær slægtnings dødsfald.

Privatvisum udstedes i op til 90 dage, og kan være enkelt eller dobbelt (medmindre andet er bestemt gennem en international aftale med Den Russiske Føderation).

Bemærk venligstSygeforsikringens police bør indeholde:

 1. dato for kontraktens underskrivelse;
 2. policens nummer;
 3. forsikredes fulde navn;
 4. oplysninger om forsikringsselskabet;
 5. sygeforsikringens police skal dække hele opholdsperioden på russisk territorium. Ved udstedelsen af enkelt eller dobbelt indrejsevisum skal policen dække opholdet under hele rejsen, Ved udstedelsen af multivisum skal sygeforsikringen dække opholdet under første rejse;
 6. liste over omfanget af lægeassistance og medicinsk transportydelser, herunder hjemtransport af afdøde;
 7. dækningsområde - hele verden eller Den Russiske Føderation, Europa, herunder Rusland);
 8. forsikringsselskabets underskrift.

Forsikringer, bekræftelser, der ikke indeholder ovennævnte oplysninger, formularer stemplet af forsikringsselskaber mv, vil ikke blive taget i betragtning.

Særlige tilfælde

Personer, der besøger militære og civile gravsteder skal fremlægge følgende dokumenter (*I overensstemmelse med aftalen mellem Den Russiske Føderation og Det Europæiske Fællesskab om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Russiske Føderation og EU):

 • Originalen eller en bekræftet kopi af et dokument, der bekræfter eksistensen af et gravsted. Dokumentet skal udstedes af russiske myndigheder eller en Røde Kors organisation;
 • Original eller kopi af et dokument, der bekræfter familieforhold (familiemedlemmer i lige linie*) mellem ansøgeren og den begravede. *Som familiemedlemmer i lige linje betragtes forældre, børn, børnebørn, ægtefæller, bedsteforældre, brødre og søstre.
 • Personer, der besøger militære og civile gravsteder, kan almindeligvis få udstedt kortvarigt privatvisum, gyldigt i op til 14 dage.

Til akut behandling, eller på grund af alvorlig sygdom eller død af en nær slægtning i forbindelse med nødvendigheden af at komme ind i Rusland, kan en udenlandsk statsborger få udstedt et almindeligt privat visum på grundlag af beslutning fra Ambassadøren for Den Russiske Føderation, eller Generalkonsulen for Den Russiske Føderation, efter en skriftlig anmodning fra en udenlandsk statsborger.

Ansøgningen skal vedlægges:

 • skriftlig bekræftelse fra den russiske medicinske institution på institutionens officielle brevpapir (stemplet) om behovet for at yde akut lægehjælp, akut indlæggelse eller akut undersøgelse eller alvorlig sygdom af besøgte person, som kræver konstant pleje;
 • eller dødsattesten på borgeren - en nær slægtning af ansøgeren (Som nære slægtninge betragtes ægtefæller, børn, forældre, herunder forældre til mand eller kone, hvis den ene ægtefælle er ledsager, søstre, brødre);
 • eller internationalt telegram om en borgers død, fra en certificeret embedsmand i kommunikationsinstitution;
 • bevis på det nære forhold til ansøgeren og den person der skal besøges, eller ansøgerens nære slægtninge til den afdøde.

Privat visum på anmodning fra en russisk statsborger om fælles indrejse med familiemedlemmer til Rusland

Udstedes til en udenlandsk statsborger på anmodning fra dens nærmeste familiemedlem*, som er Russisk statsborger og har opholdstilladelse i Danmark.

Denne type visum kan være gyldigt i op til 90 dage og er til 1 eller maks. 2 indrejser. Denne type visum kan ikke udstedes til Multi-entry.

*Betegnelse ”den nærmeste familiemedlem” omfatter kun børn under 18 år (herunder adoptive), samt ægtefæller.

Nødvendige dokumenter

For et almindeligt enkelt/ dobbelt privatvisum kræves:

 1. Invitation til at indrejse i Den Russiske Føderation, udstedt af den Føderale Migration Tjeneste i Den Russiske Føderation; eller

 2. En skriftlig anmodning fra statsborger i Den Russiske Føderation, henvendt til den Ansvarlige person på Konsulatafdelingen, om en fælles indrejse til den Russiske Føderation med medlemmer af hans eller hendes familie, som er udenlandske statsborgere ; eller
 1. En legaliseret hos notar skriftlig anmodning fra en statsborger i Den Europæiske Union, der er lovligt bosiddende i Den Russiske Føderation og inviterer nære slægtninge* - ægtefæller, børn, forældre, bedsteforældre og børnebørn. Lovligheden af bopæl af den indbydende person skal bekræftes med de vedlagde kopier af dokumenter, som forklarer hans eller hendes status, for eksempel, midlertidig eller permanent opholdstilladelse, studie,- eller arbejdsvisum;

  *Som dokumentation for slægtskab, skal der vedlægges kopier af relevante vielsesattester / fødsesattester eller tilsvarende dokumenter udstedt som bevis i udlandet. I tilfælde af anmodninger fra bedsteforældre, børnebørn - kopier af 2 relevante fødselsattester / vielsesattester eller lignende dokumenter, der er udstedt i udlandet, der bekræfter eksistensen af slægtskabet mellem de nævnte personer i en lige slægtskabslinje).

 2. Gyldigt rejsepas, som indeholder mindst 2 blanke/tomme sider til visum. Passets udløbsdato skal ligge mindst 6 måneder frem i forhold til visums udløbsdato;

 3. Ansøgningsskema, udfyldt elektronisk på hjemmesiden visa.kdmid.ru, udskrevet og underskrevet personligt af ansøgeren;
  (Når De vælger hvor De vil indgive dokumenter skal De angive dét Visumcenter, hvor De ønsker at blive ekspederet)

 4. Farvefoto i størrelse 3.5x4.5 cm, på en lys baggrund med et klart frontalt billede af ansigtet, uden briller med tonede glas og uden hovedbeklædning (undtagen for borgere, der på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold er afbildet iført en hovedbeklædning på billedet i passet); billedet skal tages indenfor de sidste 6 måneder før datoen for ansøgningen.

 5. Et rejseforsikringsbevis, gældende i Rusland i hele visummets gyldighedsperiode, undtagen i de tilfælde, der er baseret på gensidige aftaler.

Bemærk venligst! Konsulatet er berettiget til at anmode om supplerende dokumenter for visum (en kopi af den første side af deres pas med billede og personlige data osv.), at indkalde til en samtale, eller forlænge behandlingsperioden.

Udbetaling af konsulært og servicegebyret foregår direkte på Visumcenteret ved aflevering  af  dokumenter.

Bemærk! Hvis De ikke er statsborger i Danmark, skal De fremvise yderligere dokumenter:

1. Opholdstilladelse for uafbrudt ophold i Danmark med gyldighed i mere end 90 dage for statsborgere i følgende lande: Albanien, Bahrein, Venezuela, Haiti, Egypten, Irland, Lesotho, Libyen, Makedonien, Mali, Mexico, New Zealand, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Republikken Korea, Saudi Arabien, Det Forenede Kongerige af Storbrittanien og Nordirland, Sierra-Leone, Ækvatorial Guinea, Sydafrikansk Republik, Japan.

Afhængigt af den nationale lovgivning, et dokument, der beviser uafbrudt ophold i Danmark i mere end 90 dage kan være et studie,- eller arbejdsvisum, en arbejdstilladelse, en tidsbegrænset opholdstilladelse, osv.

2. Permanent opholdstilladelse i Danmark eller et tilsvarende dokument for statsborgere i følgende lande: Algeriet, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgien, Indien, Irak, Iran, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tyrkiet, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

For at få udstedt denne type visum er det følgende krav:

Den Russiske statsborger, der inviterer sin familie, skal:  

 • møde op personligt på det Russiske Visum Center og udfylde en særlig formular – en anmodning om udstedelse af et privat visum til fælles indrejse i Rusland;
 • indlevere 1 kopi af den første side (fotoside) af det gyldige Russiske pas (for rejser til udlandet
 • indlevere 1 kopi af en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark eller en tilbagerejsetilladelse til Danmark (hvis anmodning om udstedelsen af en opholdstilladelse er under behandling / er ved at blive forlænget);
 • indlevere kopier af dokumenter, som bekræfter slægtskabet; (for børn – Fødsels, eller Dåbsattest, for ægtefælle - Vielsesattest, og Navneændringscertifikat, hvis navnene er forskellige på dokumenterne). BEMÆRK!! ALLE ATTESTER / CERTIFIKATER, UDSTEDT I DANMARK ELLER UDLANDET SKAL VÆRE LEGALISERET MED ET ”APOSTILLE”-STEMPEL!

Bemærk, at udover kopier af Deres dokumenter skal De også fremvise originaler.

Den inviterede udenlandsk statsborger skal indlevere følgende dokumenter:

 • Et gyldigt nationalpas, der indeholder mindst 2 blanke / tomme sider og skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter visummets udløbsdato. Passet skal være i god teknisk tilstand.; + én kopi af den første side i passet (fotosiden);
 • Et udprinted visumansøgningsskema, som udfyldes på hjemmesiden visa.kdmid.ru, og derefter underskrives personligt af den udenlandske statsborger (mindreårige børn kan få deres ansøgninger underskrevet af forældrene);
  Bemærk! Ved udfyldning af den elektroniske ansøgning skal De vælge IFS Visa Application Center Copenhagen som afleveringssted.

Hvis en udenlandsk statsborger er tidligere statsborger i Sovjetunionen eller Rusland, skal man nævne det i pkt. n. 1 og 19 i den elektroniske ansøgning. I pkt. n. 17 skal De skrive Deres tidligere brugte eller ændrede navne, efternavne, og Deres fars navn. Udover dette skal De indlevere certifikatet om frasigelse fra Deres Russiske statsborgerskab.  

Det er påkrævet, at alle felter med spørgsmål omkring kontaktoplysninger er udfyldt, også selv om de ikke er markeret med en stjerne, herunder e-mailadresser, privat og arbejdstelefonnummer, den fulde hjemmeadresse.

 • Et farvefoto i størrelse 3,5 x 4,5 cm med et klart frontalt billede af ansigtet, på en lys baggrund, uden mørke briller. Foto skal være taget indenfor de sidste 6 måneder før afleveringsdato af dokumenter;
 • En medicinsk rejseforsikring. Dokumentet skal være udstedt af Deres forsikringsselskab. Rejseforsikringen skal dække hele opholdsperiode på en single og dobbelt-indrejse visum. Dokumentet accepteres kun på dansk, engelsk eller russisk sprog.

Priser og betingelser

For statsborgere i Danmark og den Europæiske Union

Behandlingstid Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
Visum med en eller to indrejser    
4 arbejdsdage 560 DKK 210 DKK
10 calendar days 280 DKK 210 DKK
Visum om fælles indrejse    
14 kalenderdage 280 DKK 210 DKK


Ifølge Aftalen mellem Den Russiske Føderation og den Europæiske Fælleskab om lettelse af udstedelsen af visum til statsborgere i Den Russiske Føderation og den Europæiske Union i nogle tilfælde, afhængigt af personkategorien og formålet med rejsen, beregnes der ikke konsulært gebyr for ansøgning om et privat visum. 

Bemærk! Hvis De er statsløs eller ikke er statsborger i Danmark eller EU, skal De kontakte vores call-center for at finde ud af hvilket konsulært gebyr De skal betale for Deres visum på det Russiske visum center.

Gebyrer og behandlingstider for ​​udstedelse af visa til borgere fra andre lande og statsløse personer er beregnede i henhold til "Tariffen for gebyrer for Konsulære handlinger på de Konsulære institutioner af Den Russiske Føderation".


Overførsel eller gendannelse af visum er uafhængig af statsborgerskab

Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
257 DKK 210 DKK


Bemærk!
Før De ansøger om overførsel eller gendannelse af visum, kontakt vores call-center på det Russiske Visum Center for at finde ud af proceduren, kravene til de nødvendige dokumenter samt om behandlingstider.


For at udfylde ansøgningsskema, gå til den følgende hjemmeside visa.kdmid.ru


Udfyldelse af ansøgningsskemaet

Det russiske visumansøgningscenter tilbyder en service i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaet. Omkostningerne for denne service opkræves ud over det almindelige servicegebyr og er på 100 DKK. Denne service skal bestilles samtidig med visumansøgningen.